Tìm kiếm tin tức
Triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
Ngày cập nhật 01/10/2019
Ngày 24 tháng 9 năm 2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3420/UBND-TP về tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết môt số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản điều chỉnh các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương; để triển khai, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đảm bảo kịp thời, hiệu quả; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp huyện; UBND các xã thị trấn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung các văn bản quy phạm pháp luật sau:

a) Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020.

c) Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ) Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

e) Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

g) Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

h) Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có thể tải nội dung các văn bản QPPL trên trang thông tin điều hành tác nghiệp của UBND huyện (tại mục Hệ thống văn bản - Công báo Thừa Thiên Huế) hoặc truy cập vào địa chỉ: congbao.thuathienhue.gov.vn để nghiên cứu, triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND huyện văn bản triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Minh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 133