Tìm kiếm tin tức
Tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
Ngày cập nhật 03/07/2019
Ngày 19 tháng 6 năm 2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2066 /UBND-TP về việc tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Theo đó, tổ chức triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế.

- Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có thể tải nội dung các văn bản QPPL trên trang thông tin điều hành tác nghiệp của UBND huyện (tại mục Hệ thống văn bản - Công báo Thừa Thiên Huế) hoặc truy cập vào địa chỉ: congbao.thuathienhue.gov.vn để nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Minh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 140