Tìm kiếm tin tức
Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019
Ngày cập nhật 29/03/2019
Ngày 27/3/2019 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 925/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của chính bản thân người phụ nữ và của mọi tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ (BĐG và VSTBCPN); tiến đến thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, địa phương. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về bình đẳng giới nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.
Yêu cầu của Kế hoạch là việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, hoạt động BĐG và VSTBCPN phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện và cơ sở; tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Nội dung hoạt động:Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới; Công tác trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; Tổ chức triển khai “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ 15/11 đến 15/12; Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Kế hoạch đạt mục đích, yêu cầu đề ra; hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động. Chủ trì tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện; theo dõi, báo cáo UBND huyện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện.

Cái Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 136