Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn huyện năm 2019
Ngày cập nhật 27/03/2019
Ngày 14/3/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 704/KH-UBND về việc kiểm tra các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn huyện năm 2019

Theo đó, thông qua đợt kiểm tra nhằm tiến hành rà soát, thống kê lại số lượng các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn toàn huyện; đôn đốc, phổ biến và hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối tượng kiểm tra gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn huyện.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo và các quy định khác có liên quan.

Biện pháp kiểm tra: Kiểm tra trên thực địa các bản pha no, quảng cáo ngoài trời lớn tại các xã, trị trấn trên địa bàn huyện. Kiểm tra theo chuyên đề, kế hoạch của UBND huyệntại các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn huyện. Quá trình kiểm tra gắn với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh. Nhắc nhở, cảnh cáo, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Khi phát hiện vi phạm, tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật, phương tiện, giấy phép kinh doanh; trên cơ sở đó, sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Thời gian kiểm tra: đợt 01 thực hiện trong quý 2 năm 2019; đợt 02 thực hiện trong quý IV năm 2019.

Đoàn kiểm tra sẽ chủ động tiến hành kiểm tra đột xuất khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tiếp nhận ý kiến, đề xuất từ chính quyền địa phương.

Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra, UBND huyện giao trách nhiệm Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện quyết định thành lập Đoàn kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn huyện. Làm cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân huyện và Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định.

Giao trách nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao cử cán bộ cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm 01 đồng chí).

Giao trách nhiệm Công an huyện cử cán bộ cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm 02 đồng chí: 01 đ/c Đội An ninh trật tự, 01 đ/c Đội QLHC).

Giao trách nhiệm Đội Quản lý đô thị cử cán bộ cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm 02 đồng chí: 01 đ/c lãnh đạo Đội, 01 đ/c chuyên viên).

Giao trách nhiệm UBND các xã, thị trấn cử cán bộ cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên (gồm 02 đồng chí: 01 đ/c Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Văn hóa -  Xã hội, 01 công chức phụ trách Văn hóa – Thông tin). Gửi Thông báo của Đoàn kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra về nội dung và thời gian tiến hành kiểm tra./.

Thu Trong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 124