Tìm kiếm tin tức
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày cập nhật 07/01/2019
Ngày 28/12/2018 UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 4532/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn huyện:

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT- TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, để góp phần cùng huyện nhà thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ  chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua khác nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển huyện nhà.

3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các xã, thị trấn căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt 05 chương trình trọng điểm: Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch; Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; Chương trình hỗ trợ phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện.

4. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào thi đua, biến nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực, để tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước.

5. Nội dung phong trào thi đua cần tập trung triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của huyện nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với quá trình xây dựng chính quyền điện tử; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ huyện đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn huyện và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

7. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Đổi mới phương thức phong tặng hướng tới “tìm người đủ điều kiện để tôn vinh” trong việc xét tặng danh hiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế", "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế"; tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2019 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện).

10. Phòng  Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

Cái Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2