Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2019
Ngày cập nhật 07/01/2019
Ngày 28/12/2018 UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 4560/CT-UBND về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2019.

Theo đó, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn, Bưu điện huyện Phú Lộc triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Bám sát dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 đã được phân bổ, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế huyện triển khai thực hiện công tác thu thuế, thu khác ngân sách đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán được giao; rà soát lại các khoản thu còn thất thu, nợ đọng thuế, các nguồn thu chưa khai thác hết để có biện pháp quản lý thuế, thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước; trước mắt, tập trung chỉ đạo tuyên truyền và thu dứt điểm lệ phí môn bài trong tháng 01 năm 2019 trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi và thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp quý I/2019.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện khai thuế qua mạng, đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử đạt 100% số doanh nghiệp quản lý; tổ chức đối thoại doanh nghiệp, tập huấn, hướng dẫn, phổ biến các chính sách pháp luật về thuế sửa đổi, bổ sung. Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, miễn, giảm nộp thuế cho doanh nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế.

3. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, tận thu và khai thác tốt mọi nguồn thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí - lệ phí và các khoản thu tại xã. Quản lý và sử dụng biên lai thu do cơ quan Tài chính - Thuế phát hành, nghiêm cấm việc sử dụng các loại chứng từ thu không hợp lệ, theo dõi ngoài, chậm nộp vào ngân sách. Mọi khoản thu ngân sách phải nộp vào Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định.

4. Các ban, ngành cấp huyện phối hợp, hỗ trợ, cung cấp Chi cục Thuế huyện thông tin về tình hình đầu tư, xây dựng, nhằm khai thác tốt mọi nguồn thu vãng lại, phát sinh trên địa bàn; thực hiện khấu trừ tại nguồn đối với số tiền nợ thuế của các đơn vị xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước trước khi chủ đầu tư chuyển thanh toán. Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch quỹ đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn đã có quy hoạch được phê duyệt. Quản lý chặt chẽ quỹ đất tại các xã, thị trấn; tăng cường quản lý việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hạn chế những trường hợp mua bán sang tay, không làm thủ tục chuyển nhượng để nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đúng kế hoạch, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách pháp luật thuế, vi phạm việc tự in, đặt in, phát hành thông báo và sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khoán thuế. Triển khai thực hiện các Đề án của UBND tỉnh đã ban hành về kiểm tra chống thất thu thuế đối hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý nợ và thu hồi nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực thuê đất, thu tiền sử dụng đất.

6. Tăng cường công tác quản lý khai thác các nguồn thu vãng lại ngoại tỉnh, các hoạt động kinh doanh dịch vụ biển, suối theo thời vụ, các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà khách, nhà trọ; xây dựng cơ bản tư nhân; đẩy mạnh công tác chống gian lận thương mại, trốn lậu thuế trên lĩnh vực lưu thông, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn không đăng ký thuế, kê khai nộp thuế.

7. Tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế, kiên quyết cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp dây dưa, trì hoãn để thu hồi các khoản nợ thuế. Chi cục Thuế huyện phối hợp với các xã, thị trấn triển khai công tác chống thất thu, cưỡng chế nợ thuế một cách quyết liệt ngay từ đầu năm. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phối hợp giữa Chi cục Thuế - Công an huyện về phòng chống hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế.

8. Đôn đốc các đơn vị chi trả thu nhập, cá nhân người làm công hưởng lương thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018. Tiến hành kiểm tra quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các đơn vị chi trả và cá nhân để chấn chỉnh, xử lý vi phạm, thu nộp tiền thuế kịp thời vào ngân sách. Thực hiện hoàn thuế kịp thời, nhanh chóng đảm bảo quyền lợi cho người làm công hưởng lương.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, luật thuế, sửa đổi, bổ sung mới có hiệu lực năm 2019 đến nhân dân và người nộp thuế trên địa bàn; thực hiện niêm yết công khai, minh bạch về doanh thu và mức thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán thuế theo quy định. Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị.

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn có thu phí, lệ phí thực hiện rà soát, quyết toán thu, chi đúng quy định về thẩm quyền, mức thu. Những trường hợp vi phạm phải thu hồi ngay vào ngân sách nhà nước và xử lý theo qui định của pháp luật.

11. Chi cục Thuế huyện tiếp tục thực hiện công tác uỷ nhiệm thu thuế hộ kinh doanh khoán thuế cho Bưu điện huyện Phú Lộc theo quy định và uỷ nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho UBND các xã, thị trấn ngay từ đầu năm 2019 để nâng cao trách nhiệm và chủ động trong việc quản lý, điều hành chỉ đạo thu thuế đến các thôn, tổ dân phố.

12. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các văn bản, pháp luật về thuế để mọi tổ chức, cá nhân hiểu và tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Cái Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 208