Tìm kiếm tin tức
Thí điểm hợp nhất một số các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Ngày cập nhật 18/12/2019
Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Công văn số 5898/BNV-TCBC do Bộ Nội vụ ban hành gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 27/11/2019.

Theo đó, để thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Bộ Nội vụ đề nghị đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp huyện:

Thí điểm hợp nhất ở cấp tỉnh

- Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch: Thực hiện chức năng tham mưu về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư;

- Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ; Giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ…

Thí điểm hợp nhất ở cấp huyện

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND với Văn phòng Huyện ủy thành Văn phòng cấp huyện: Tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện về công tác văn phòng;

- Thanh tra huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện: Giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra…

Trước ngày 15/12/2019, các UBND cấp tỉnh gửi đăng ký về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 140